FUNDACJA GODNE ŻYCIE

z siedzibą w Lublinie

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000083782

Informujemy, że:

wpłaty 1% podatku na konto Fundacji dokona sam Urząd Skarbowy, pod warunkiem, że wpiszemy w odpowiednich polach formularza PIT:

 • nr KRS (numer nadany w Krajowym Rejestrze Sądowym) Fundacji: 0000083782
 • kwotę 1% podatku zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

  Dodatkowo - nieobowiązkowo - można w formularzu PIT:

 • podać cel szczegółowy 1% podatku (odpowiednie pole "Informacji uzupełniających")
 • wyrazić zgodę na przekazanie nam przez Urząd skarbowy Państwa danych umożliwiających identyfikację wpłaty: imię, nazwisko, adres, wysokość kwoty 1% podatku (trzecie pole "Informacji uzupełniających" - do zaznaczenia). Wyrażenie zgody w tym polu formularza PIT na przekazanie nam Państwa danych adresowych przez Urząd Skarbowy pozwoli nam na wysłanie Państwu podziękowania i upominku - oraz w razie ewentualnych wątpliwości umożliwi sprawdzenie, czy kwota faktycznie została do nas przekazana przez Urząd Skarbowy.

  Uwaga! W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami - informujemy, że osoby, które otrzymują zwrot nadpłaconego podatku - wynikający z wcześniej potrąconych i odprowadzonych do Urzędu Skarbowego (np. przez pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy - również mogą przekazać 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego! W takim przypadku Urząd Skarbowy przekazuje 1% od tej części kwoty odprowadzonych wcześniej zaliczek, która pozostanie ostatecznie w Urzędzie Skarbowym jako należny podatek wyliczony w formularzu PIT (rzadko zdarza się, by Urząd Skarbowy zwrócił pełną kwotę odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy - zazwyczaj zwrot dotyczy jedynie części kwoty zaliczek). Nie należy zniechęcać się pozornie niewielką wysokością tych pojedynczych kwot - każda przekazana złotówka jest dla nas bardzo cenna!

  Przypominamy także, że Urząd Skarbowy przekazuje 1% podatku tylko od podatku zapłaconego w terminie - prosimy więc o zwrócenie na to uwagi, jeśli ze złożonego PITu wynika konieczność dopłaty podatku. Warunkiem przekazania 1% podatku jest także złożenie deklaracji podatkowej w obowiązującym terminie.


  Oprócz 1% podatku możliwe są także dowolne darowizny, które są odpisywane od podstawy opodatkowania
  Darowizny takie należy wpłacać na konto Fundacji z dopiskiem na jaki cel pożytku publicznego ma być użyta darowizna.

  Fundacja Godne Życie
  ul.Biernackiego 22
  20-089 Lublin
  Konto nr: 21 2030 0045 1110 0000 0095 6050


  Gorąco dziękujemy za okazane nam zaufanie wyrażone poprzez przekazanie 1% podatku dla naszej Fundacji lub wpłatę darowizny!

  Tomasz Bojarski

  Prezes Zarządu