123
FUNDACJA GODNE ŻYCIE


ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS 0000083782 • NIP 712-270-90-39 • REGON 432326796STATUT FUNDACJI GODNE ŻYCIE
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE


Tekst jednolity z uwzględnieniem zmiany Statutu z dnia 31.12.2003 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Fundacja Godne Życie z siedzibą w Lublinie, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatora Założyciela w osobie Tomasza Adama Bojarskiego, zamieszkałego w Lublinie, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przed notariuszem Urszulą Buchlińską repertorium A Nr 543/2001 w dniu 21 lutego 2001 r.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną na mocy art. 7 ustawy z dn. 6.04.1984 r o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) i działa na podstawie przepisów tej ustawy oraz na podstawie niniejszego statutu ustanowionego przez Fundatora Założyciela.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin. Fundacja działa także poza swoją siedzibą tworząc w kraju oddziały i placówki i za granicą Polski tworząc przedstawicielstwa.

§ 4
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami. Fundacja może organizować Towarzystwa, Koła i Kluby Przyjaciół Fundacji.

§ 5
Fundacja jest organizacją pozarządową non profit - nie prowadzi działalności gospodarczej i nie dąży do zysku.


II. CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§ 6
Celem Fundacji jest działanie na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie, a w szczególności:

 • pomoc humanitarna,

 • działalność charytatywna,

 • pomoc społeczna,

 • działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,

 • ochrona zdrowia i życia,

 • działalność sportowa i turystyczna,

 • działalność w dziedzinie kultury i sztuki,

 • § 7
  Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja będzie podejmować wszelkie działania na rzecz tworzenia warunków dla wolnego i godnego życia jednostek i rodzin zarówno w czasie transformacji ustrojowej jak też w warunkach będących skutkami tejże transformacji, a w szczególności:
  1. Pomoc humanitarna polegać będzie przede wszystkim na organizowaniu w kraju i sprowadzaniu z Zagranicy w celu dostarczania potrzebującym żywności, odzieży, środków czystości, lekarstw, sprzętu medycznego i ortopedyczno-rehabilitacyjnego, różnego sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego oraz środków i narzędzi dystrybucji tej pomocy jak samochody, sprzęt ratowniczy, sprzęt przeciwpożarowy, środki łączności, opakowania jednorazowe, materiały biurowe i inne,
  2. Działalność charytatywna polegać będzie przede wszystkim na organizacji struktury i akcji charytatywnych w Polsce i Zagranicą w postaci punktów wydawania żywności, odzieży i innych potrzebnych rzeczy w celu pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych oraz młodym małżeństwom;
  3. Pomoc społeczna polegać będzie przede wszystkim na chronieniu rodzin przed patologią społeczną związaną z bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem, narkotykami itp.; na organizacji ośrodków rodziny i dziecka, stołówek, szkoleń i kursów różnego typu przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, przedszkoli, warsztatów i świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, klubów złotego wieku, ośrodków adopcyjnych; biur pracy, poradni rodzinnych, psychoterapii, warsztatów terapii zajęciowej, poradni dla uzależnionych, świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży i dorosłych, noclegowni dla różnego typu bezdomnych itp. na przeciwdziałaniu handlowi osobami i wykorzystywaniu nieletnich dla pornografii, prostytucji i różnych celów uderzających w godność osoby.
  4. Działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna polegać będzie przede wszystkim na organizacji kursów, szkół różnego stopnia, ognisk zainteresowań, ośrodków edukacyjno-wychowawczych wspomagających rodzinę, kursów przygotowujących do matury i egzaminu na studia dla młodzieży chcącej uczyć się, ale mającej trudności z różnych powodów, na zakładaniu i prowadzeniu szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół zawodowych, szkół pomaturalnych, szkół wyższych, warsztatów różnego typu i ognisk zainteresowań, wspieraniu istniejących szkół, organizowaniu funduszy stypendialnych.
  5. Ochrona zdrowia i życia polegać będzie przede wszystkim na organizacji zakładów opieki zdrowotnej, organizacji, instytutów oraz programów i akcji leczenia i profilaktyki w dziedzinach zaniedbanych przez służbę zdrowia, trosce o życie i zdrowie dzieci jeszcze nienarodzonych i nowonarodzonych dzieci niechcianych, wspomaganiu leczenia oraz profilaktyki indywidualnych osób i rodzin; na organizowaniu ośrodków medycznych i ochrony zdrowia, Centrum Macierzyństwo i Życie, programów i akcji przeciwdziałania chorobom nowotworowym i innym powszechnym zagrożeniom, tworzeniu funduszy ochrony zdrowia, życia, macierzyństwa i instytucji temu służących jak np. ośrodki adopcyjne i ośrodki przeciwdziałania przemocy; na przeciwdziałaniu handlowi osobami (szczególnie dziećmi) w celu pozyskiwania organów do transplantacji oraz nadużyciom w pozyskiwaniu organów ludzkich dla celów medycznych i komercyjnych.
  6. Działalność sportowa i turystyczna polegać będzie przede wszystkim na budowaniu i prowadzeniu obiektów sportowych i turystycznych dla masowego wykorzystania przez niezamożną część społeczeństwa oraz tworzeniu programów w tych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zawody sportowe itp.); tworzeniu klubów sportowych i aktywnego wypoczynku oraz warunków do masowego uprawiania sportu i wypoczynku wzmacniającego zdrowie poprzez budowanie odpowiednich obiektów sportowych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
  7. Działalność w dziedzinie kultury i sztuki polegać będzie przede wszystkim na budowaniu bazy materialnej (obiektów i placówek kulturalnych wraz z zapleczem technicznym) dla prowadzenia działalności artystycznej muzycznej, plastycznej, teatralnej i innej jak też organizacja działalności artystycznej (koncertów, festynów, szopki Bożego Narodzenia, festiwali, plenerów, wystaw itp.); na tworzeniu ośrodków kultury tradycyjnej promującej sztukę, muzykę, literaturę i teatr; na tworzeniu środowisk wywierających wpływ na organizacje samorządowe, rząd i parlament w celu promocji i obrony tradycyjnych wartości rodzinnych w życiu publicznym, chronieniu zabytków, organizowaniu ośrodków spotkań różnych kultur, religii i wyznań w duchu pokoju ewangelicznego i tolerancji, organizowaniu międzynarodowych spotkań młodzieży wychowujących do pokoju, współpracy oraz wzajemnego poszanowania; na organizowaniu prasy i różnego typu wydawnictw, galerii sztuki, wystaw, festynów i zabaw wspomagających cele fundacji i jej działalność.
  8. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna w aspekcie godnego życia) polegać będzie przede wszystkim na ochronie przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, hałasem, smogiem samochodowym z jednoczesnym promowaniem Ľródeł energii czystej i odnawialnej i prowadzeniu badań w tych dziedzinach oraz tworzenia lobbingu na rzecz ochrony środowiska naturalnego; na budowaniu domów ciszy, wspieraniu rozwoju motoryzacji opartej na czystych Ľródłach energii, budowie eksperymentalnych elektrowni wiatrowych, wodnych, słonecznych oraz pozyskiwaniu energii cieplnej bez zanieczyszczania środowiska; na tworzeniu oraz realizacji programów nowatorskich w tych dziedzinach, tworzeniu programów utylizacji odpadów przemysłowych i budowlanych, unieszkodliwiania substancji szkodliwych i zagospodarowywania odpadów miejskich ze szczególnym uwzględnieniem neutralizacji starych wysypisk śmieci a ponadto na tworzeniu programów badawczych i wykorzystaniu zjawisk niezwykłych, mało znanych i zbadanych lub niewytłumaczalnych na obecnym poziomie wiedzy jako przeciwdziałanie magii, zabobonom i innym destrukcyjnym działaniom i przejawom zniewolenia związanym z manipulacją osobami.


  III. MAJĄTEK FUNDACJI
  § 8
  1. Majątek Fundacji stanowią pieniądze przekazane przez Fundatora Założyciela w akcie fundacyjnym oraz pieniądze i rzeczy ruchome, nieruchomości i wszelkie prawa nabyte w toku działalności Fundacji.
  2. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju jak i z zagranicy darowizny, spadki, zapisy, świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze z zysków, subwencje osób prawnych itp.
  3. Stosownie do obowiązujących przepisów Fundacja może organizować zbiórki publiczne, aukcje i imprezy dla finansowania pomocy humanitarnej, charytatywnej i innych celów statutowych.
  4. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
  a - zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w zwiazku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zwiazania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b - zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c - zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
  d - zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


  IV. ORGANY FUNDACJI
  § 9
  1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

  § 10
  Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się, co najmniej z trzech osób, ale nie więcej niż 13.
  1. Członków Rady Fundacji i jej Przewodniczącego powołuje i odwołuje Fundator Założyciel.
  2. W pracach Rady jej członkowie mogą uczestniczyć także poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.

  § 11
  Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz do roku nie póĽniej jednak niż do dnia trzydziestego września.
  1. Z posiedzeń Rady sporządzone są protokoły podpisane przez przewodniczącego Rady i sekretarza.
  2. Przewodniczący Rady jest wybieralny spośród członków Rady.
  3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów 50% plus 1 z liczby obecnych. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
  4. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub Zarządu Fundacji.

  § 12
  Zadaniem Rady w szczególności jest:
  a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,
  b) zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów,
  c) przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swej działalności,
  d) udzielanie absolutorium Zarządowi
  e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  f) inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji.

  § 13
  1. W przypadku śmierci Fundatora Założyciela w jego miejsce wchodzi najstarszy wiekiem spośród spadkobierców.
  2. Gdy uprawniony spadkobierca nie wyrazi zgody na wejście w miejsce Fundatora Założyciela, to według starszeństwa w miejsce Fundatora Założyciela wejdzie kolejny jego spadkobierca.

  § 14
  Zarząd Fundacji jest, co najmniej dwuosobowy.
  1. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę.
  2. Wewnętrzną pracę Zarządu reguluje uchwalony przez Radę regulamin.

  § 15
  Zarząd kieruje bieżącą działalnością statutową Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji, członek Zarządu upoważniony pisemnie przez Prezesa bądĽ pełnomocnik Zarządu ustanowiony aktem notarialnym.


  V. LIKWIDACJA I ŁĄCZENIE FUNDACJI ORAZ ZMIANA STATUTU
  § 16
  Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Do takiej fuzji dochodzi na podstawie uchwały Rady Fundacji przy wymaganej większości dwie trzecie głosów.
  1. W wyniku przekształcenia nowopowstająca Fundacja przejmuje w całości oprócz praw wszelkie zobowiązania na siebie.

  § 17
  Zmiana statutu Fundacji może być dokonana w drodze uchwały Rady przy większości dwóch trzecich głosów jej członków.

  § 18
  W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji ulega ona likwidacji
  1. Likwidatora ustanawia Rada Fundacji.
  2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

  § 19
  Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97) wraz z póĽniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.  Tomasz Adam Bojarski
  Fundator Założyciel  Data redakcji uwzględniającej wszystkie zmiany statutu Fundacji Godne Życie:
  Lublin 31.12.2003 r.